BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Faaliyet Alanı

Kuruluş

Madde 1- Bu Tüzük ile “Yapı Araştırma Derneği” kurulmuştur.

 “Yapı Araştırma Derneği” aşağıdaki maddelerde “YAD” kısa adı ile anılmıştır.

Merkez ve Temsilcilikler

Madde 2- YAD’ın merkezi Ankara'da, aşağıdaki adrestedir:

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok 22/4 Başgat 06520 ANKARA

YAD, Genel Kurul kararı ile yasalara uygun olarak temsilcilikler açabilir. Derneğin Şubesi yoktur. 

Amaç

Madde 3- YAD, tüm bileşenleriyle Ulusal İnşaat Sanayinin uluslar arası pazarlarda rekabet edebilirliğinin artırılması, bu amaçla kalite, eğitim, araştırma-geliştirme ve sürdürülebilirlik gibi diğer ekonomik sektörlerin de rekabet edebilirliğini etkileyen faktörlerden istifade ederek ulusal inşaat sektörünün geliştirilmesini ve daha yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek için kurulmuştur.

            Faaliyet alanı

Madde 4- YAD, gereği halinde ileride tespit edilecek diğer rekabet edebilirlik faktörlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen faaliyetleri özellikle yürütür:

1-    Eğitim Faaliyetleri:

·         Sektörle ilgili örgün eğitimin geliştirilmesine destek vermek, ilgili taraflarla projeler geliştirmek,

·         Sektörün örgün ve yüksek öğrenim ile kapsanmayacak kadar detaylı eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,

·         Tespit edilen bu alanlarda eğitim faaliyetlerini yürütmek ve eğitim kurumlarını oluşturmak,

·         Bu eğitim programlarının ulusal mesleki yeterliliklerle ilgili kurum, MEB, YÖK tarafından akredite edilmelerini sağlamak, mezunların özlük haklarını düzenlemek ve inşaat işletmelerinde bu elemanların çalışmasını temin etmek,

·         Gençlerin ve profesyonellerin inşaat sektörüne ilgisini ve sektörün cazibesini artırmak,

·         Bu hizmetler karşılığında edinilen geliri, gelecekteki yatırımlar için değerlendirmek, ve hangi alanlarda yatırım yapılıp destek verilebileceğini araştırmak.

2-    Kalite Faaliyetleri:

·         İnşaat sektörüyle ilgili hizmet alanları olan, müteahhitlik, proje müşavirliği, yapı denetimi, proje yönetimi konularında faaliyet gösteren işletmelerin hizmetleriyle ilgili olarak standartlar üretilmesine katkı sağlamak,

·         Bu standartlara göre örgütlenmiş işletmelerin belirli kalite prensipleri içerisinde ve mesleki yeterlilikleri tutan elemanlarca çalıştırıldığını tevsik etmek üzere hizmet vermek,

·         Verdiği hizmetlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca tanınarak asgari gereklilik haline getirilmesi için girişimlerde bulunmak,

·         Sektör aktörleriyle birlikte nihai yapı ürünleri için bir kalite garanti sisteminin ortaya konması için girişimlerde bulunmak,

·         Sektörde verimlilik ve endüstrileşmenin artırılması için işletmelerin verilerini tutmak, karşılaştırmalar yapmak ve iyi uygulamaların teşvik edilmesine dönük projeler geliştirilmek,

·         Bu hizmetler karşılığında edinilen geliri, gelecekteki yatırımlar için değerlendirmek, ve hangi alanlarda yatırım yapılıp destek verilebileceğini araştırmak.

3-    Yapı Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

·         Ülke çapında yapı ve yapı malzemeleri alanında araştırma geliştirme ve laboratuar faaliyetleri gösterebilecek altyapı envanterini tutmak, bunları desteklemek, gerekmesi halinde altyapı girişimlerinde bulunmak,

·         Bu alanda faaliyet gösteren bireysel araştırmacı ve akademik personeli sanal ağ ile bir araya getirmek, bunlarla ilgili envanter hazırlamak, bunlar arasında sinerji yaratmak, bunları desteklemek veya belirli projelerde istifade etmek,

·         Potansiyel ar-ge ve yenilik konularında ilgili olabilecek sanayi kuruluşlarını tespit etmek, envanter hazırlamak ve bunlara tanıtımlarda bulunmak,

·         Sektörün gerek ulusal, gerekse uluslar arası ar-ge desteklerinden daha etkin yararlanması için proje üretmek, ilgililere danışmanlık yapmak, desteklemek için gerekirse ortaklık kurmak ve telif hakkına ilişkin faaliyetlerde bulunmak,

·         Yeni yapı malzeme ve sistemlerinin yaygınlaştırılması için edinilmiş telif haklarının, ilgililere uygun şartlarda verilmesi için girişimlerde bulunmak,

·         Bakanlıklar, teknik enstitüler ve teknik inceleme isteyen şirketler için danışman olarak faaliyette bulunmak, yapı ve yapı malzemeleriyle ilgili mevzuat, standart ve teknik görüş hazırlanma konusunda danışmanlık hizmetleri vermek,

·         İşletmelere üretim verimliliği, kalite ve bilgi işlem altyapısıyla ilgili ileri teknoloji sistem çözümleri ve özellik gerektiren proje tasarımı üretmek,

·         Sürdürülebilir bir sektör ve durabilitesi yüksek, yaşam döngüsü uzun bir yapı stoğu için sektör aktörleri arasında ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin verilmesini teşvik edecek unsurları araştırmak, bunların benimsenmesi için kamu kurumları ile projeler üretmek,

·         Bu hizmetler karşılığında edinilen geliri, gelecekteki yatırımlar için değerlendirmek ve hangi alanlarda yatırım yapılıp destek verilebileceğini araştırmak.

4-    Teknik Onay Faaliyetleri:

·         Yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunun belgelendirilmesi için potansiyel iş imkanlarını ve piyasadaki eksiklikleri araştırmak,

·         Bu alanda, teşvik edici girişimlerde bulunarak gerekirse ortaklıklar kurmak,

·         Standartlara tabi olmayan yenilikçi ürünler için teknik onay hazırlanması, verilmesi, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile koordinasyon faaliyetleri yürütmek,

·         Verilen teknik onayları yayımlamak ve bu teknik onaylar doğrultusunda üretilecek ürünlerin belgelendirilmesini temin etmek,

·         Bu hizmetler karşılığında edinilen geliri, gelecekteki yatırımlar için değerlendirmek ve hangi alanlarda yatırım yapılıp destek verilebileceğini araştırmak.

Çalışma biçimi

Madde 5- YAD, faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarına ulaşmak için gerektiğinde; 

a)   Yeni üyeler kaydeder, 

b)   Dernek içinde komiteler ve çalışma grupları kurar; bunlar aracılığıyla faaliyet konularında araştırma ve inceleme yapar,

c)   Faaliyet konularında bilgi toplar, bu bilginin basım-yayım yoluyla dağıtımını sağlar, bu amaçla araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve bilgi bankası kurar, üyelerinin ve ilgililerin bunlardan yararlanmasını sağlar, 

d)   Araştırmaları ile ilgili iktisadi, istatistikî ve teknik bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla yabancı ülkelerdeki kuruluşlarla yasalar çerçevesinde bilgi alış-verişinde bulunur, işbirliği yapar, benzer amaçlı birlik, proje ve kuruluşlara katılır, 

e)   Çalışmalarında radyo, televizyon, internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; periyodik yayın çıkarır; toplantı, kurs, seminer, konferans, kongre ve paneller düzenler; yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen bu tür etkinliklere katılır,

f)    Projeler hazırlar ve yürütür, mevcut projelere katılır,

g)   Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, gerektiğinde temsilcilik açar, 

h) İlgili kurumlardan gerekli izinleri almak şartıyla, yöneticilerinin, üyelerinin ve üçüncü kişilerin faaliyet alanında eğitimi ve yetişmesini teminen okullar ve kurslar açar, beceri kazandırma programları düzenler, eğitim amaçlı burs verir, üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla geziler organize eder, 

i)    Konut, taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet satın alır, kiralar, işletir ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü aynî hakları koydurabilir, kaldırabilir; her türlü inşaatı yaptırabilir, gayri maddi hak alabilir,

j)    Yasa hükümleri çerçevesinde, amaç ve faaliyetleri ile ilgili gelir getirici projeler için ortaklık, iktisadi işletme, şirket, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir; lokal ve dinlenme tesisleri kurup ve işletebilir, 

k)   2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na ve Tüzük hükümlerine uygun yardım ve bağış alabilir, verebilir; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir, 

l)    Memur, işçi veya işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan ve benzer amaçlı derneklerden 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre maddî yardım kabul edebilir ve anılan kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddî yardımda bulunabilir, 

m)  Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir; bu kapsamda, bu kurum ve kuruluşlardan ve bunlarla birlikte yürütülen projelerden 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre aynî ve nakdî katkı temin edebilirler,

n)  Ankara Valiliğine önceden bildirmek ve banka aracılığıyla olmak kaydıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ve bunlarla birlikte yürütülen projelerden aynî ve nakdî yardım alabilir,

YAD’ın amblemi

Madde 6- Derneğin amblemi; aşağıdaki şekilden ibarettir.

 

 

 

 

YAD’ın amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Üyelik

Madde 7- Tüzel kişiliği haiz olmak üzere, Kamu ve özel sektör kuruluşları, standardizasyon, test, araştırma ve belgelendirme kuruluşları, ticaret ve sanayi birlik, dernek ve odaları, meslek odaları, yüksek öğretim kurumları, tüketici örgütleri, eğitim, finans ve sigorta kurumları, ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ve yapı sektörü ile ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler YAD’a üye olabilirler.

Üyelik türleri ve koşulları

Madde 8- YAD’ın üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

a)   Tüzel kişi üyelik: Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri yetkilendirecekleri bir temsilci aracılığıyla YAD’de temsil edilirler.

      Tüzel kişi temsilcileri asil üye statüsündedir.

b)   Gerçek kişi üyelik: on sekiz yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden oluşur. Yabancıların ayrıca Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Gerçek kişi üyeler; asil ve onursal olmak üzere iki çeşittir. 

i.    Asil üyeler: Müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir. 

ii.   Onursal üyeler: Müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca onursal üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

      Onursal üyeler giriş ödentisi ve yıllık aidat ödemek zorunda değildirler. Onursal üyeler seçme ve seçilme haklarına sahip değildir.

Üyelik işlemleri

Madde 9- Adaylar, bu Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten "Üyelik Başvuru Formu"nu doldurup Yönetim Kuruluna sunarlar.

Yönetim Kurulunun, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında yaptıracağı soruşturmanın ardından Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde üyelik başvurusunu değerlendirir ve kararını adaya yazılı olarak bildirir. 

Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kayıt işlemleri yapılır. Giriş ücretinin tamamı ile ilk yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça YAD üyeliği kazanılamaz.

Asil üyeler, üyelik hakkını kazanmakla dernek organlarına seçme, seçilme ve Genel Kurula katılma hakkını da kazanırlar. 

Üyelikten ayrılma

Madde 10- Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma talebinde bulunan üye, ayrılış tarihine kadarki tüm aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür. Ödeme yükümlülüğünü yerine getiren üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir. 

Üyeliğin sona ermesi

Madde 11- Üyelik, normal koşullarda gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile biter. Dernek üyeliği ayrıca aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararı ile sona erer: 

a)   Derneklere üye olma hakkını yitirme veya bu Tüzüğe aykırı harekette bulunma,

b)   Üyelik için kanunda ya da bu Tüzükte aranan nitelikleri sonradan yitirme,

c)   YAD’ın saygınlığını zedeleyecek hareket ve davranışlarda bulunma,

d)   Dernek organlarınca alınan kararlara uymama veya tevdi edilen görevleri sürekli erteleme,

e)   Aidatın üst üste iki yıl ödenmemesi.

Üyeliğin sona ermesi işlemleri ve itiraz

Madde 12- Yönetim Kurulu, üye hakkındaki soruşturmadan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oy ve üçte iki çoğunlukla verir, sonucu üyeye yazılı olarak bildirir.

Çıkarılan üye, karara karşı, Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır. 

Madde 13- Ölüm hali dışında, üyeliği sona eren üyenin aidat borçlarının tamamını ödememesi durumunda Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar, Görevler ve Yetkiler

Organlar

Madde 14- YAD;

a)    Genel Kurulu,

b)   Yönetim Kurulu ve

c)    Denetim Kuruludur.

Genel Kurul

Madde 15- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul olağan toplantısını, Yönetim Kurulunun çağrısı ile iki yılda bir Kasım ayında Ankara’da yapar. Genel Kurul toplantı yetersayısı, oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğudur.

Madde 16- Yönetim Kurulu, Dernek üyelerinin isim çizelgesini hazırlar, aidat borcu olan üyelere borçlarını ödemeleri için uyarıda bulunur.  

Genel Kurul toplantı usulü

Madde 17- Genel Kurul üyeleri Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere, bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ile bir yazmandan oluşan Divan Heyetini seçer.  

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Madde 18- Genel Kurulun karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, tüzük değişikliği ile YAD’ın feshi ve tasfiyesine ilişkin kararlarda 54 üncü maddedeki karar yeter sayısı aranır. 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 19- Olağanüstü Genel Kurul, acil ve önemli durumlarda, aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde toplantıya çağrılır.

a)    YAD üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

b)    Yönetim Kurulunun, gerekli gördüğü hallerde alacağı karar,

c)    Denetim Kurulunun alacağı karar.  

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 20- Genel Kurul YAD’ın en yetkili karar organıdır. Genel Kurul;

1)     İlgili yasalar ile YAD Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları alır,

2)     YAD’ın amaç ve faaliyetlerini yerine getirebilmesini teminen gerekli politika, strateji ve öncelik

       önerilerini görüşüp onaylar,

3)     4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen YAD’ın faaliyet alanı ile çalışma biçimine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulunun ve üyelerin yaptığı önerileri görüşür, bunlara ilişkin kararlar alır, gerektiğinde bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirir ve görevlendirir,

4)     YAD üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim kurulu kararlarına karşı yaptığı itirazları karara bağlar,

5)     Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği ve gelir-gider

       çizelgelerini görüşür, gerekirse düzelterek onaylar,

6)     Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma raporu ve Denetim Kurulunca hazırlanan denetim raporunu görüşüp onaylar,

7)     Herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk veya yasal suç teşkil edebilecek ya da YAD’ı önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama tespit etmesi veya şüphe duyması halinde Denetim Kurulunu görevlendirir veya bir dış denetim merciini görevlendirmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur,

8)     Denetim Kurulu veya bir dış denetim mercii tarafından hazırlanan denetim raporu dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerini aklar,

9)     Gelecek çalışma dönemi için Yönetim, Denetim ve asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçer,

10)  YAD Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarılarını görüşüp karara bağlar,

11)  YAD hizmetleri için görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin gündelik ve yolluk hakkı miktarı ile Genel Sekreter, Yürütme Biriminin çalışanları ve üçüncü kişilere ödenecek ücret, gündelik, yolluk, tazminat ve her türlü ödenek miktarını tespit eder,

12)  Taşınmaz mal alınması, satılması veya taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis edilmesi konularında Yönetim Kurulunun yaptığı önerileri görüşür, bunlara ilişkin kararlar alır, gerektiğinde Yönetim Kurulunu bu konularda yetkilendirir,

13)  YAD’ın federasyon kurması, kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması; yurt dışındaki kuruluşlara katılması ve ayrılması hakkında Yönetim Kurulunun yaptığı önerileri görüşür, bunlara ilişkin kararlar alır,

14)  YAD’ın feshine ve malvarlığının tasfiyesine karar verir.

15)  Ortaklık, iktisadi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya, bunlar aracılığıyla sağlanan hizmetlerin kapsamına karar verir, katılım koşul ve tutarlarını belirler, gerektiğinde Yönetim Kurulunu bu konularda görevlendirir veya yetkilendirir.

16)  Üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat tutarını belirler; YAD’ın borçlanmasına ilişkin kararlar alır veya Yönetim Kurulunu belirli limitler dâhilinde borçlanma yapmak üzere yetkilendirir.

Yönetim Kurulu

Madde 21- Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara ve tüzüğe uygun olarak yapar.

Yönetim Kurulu, 2 yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilmiş beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri

Madde 22- Yönetim Kurulu, seçimini izleyen on iş günü içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. 

Madde 23- Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır.

Madde 24- Yönetim Kurulunun karar yetersayısı Yönetim Kurulu asil üyelerinin salt çoğunluğudur. 

Madde 25- Yönetim Kurulu, Başkanın, onun olmadığı durumlarda Başkan Yardımcılarından birinin çağrısı ve hazırladığı gündem ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 26- Yönetim Kurulu;

1)     Yasalar ve Tüzük hükümleri çerçevesinde gerekli kararları alır,

2)      4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen YAD’ın faaliyet alanı ile çalışma biçimine ilişkin öneriler

üretip Genel Kurula sunar, bu konularda Genel Kurulun kendisine tevdi ettiği görevleri yerine getirir,

3)    Yerine getireceği görevleri Danışma Kurulunun görüşleri doğrultusunda şekillendirir,

4)    YAD’ın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesini teminen politika, strateji ve öncelikleri görüşerek

Genel Kurulun onayına sunar,

5)    Türk yapı sektörünün uluslar arası pazarlarda rekabet edebilirliğine ilişkin gelişmeleri, istatistikleri

izler, inceler, sonuçlar çıkarır ve (b) fıkrasındaki görevleri kapsamında koordinasyonu sağlar,

6)    Ulusal yapı sektörünün kabiliyetlerinin tanıtımı ve artırılmasına ilişkin olarak yurt içi ve yurt

dışında yetkili makamlar nezdinde tanıtımlarda ve girişimlerde bulunur,

7)    Yapı sektörüne ilişkin yeni mevzuatın hazırlanması önerileri geliştirir ve mevzuatın uygulanmasını

izler, gerektiğinde yetkili kuruluşlara teknik destek verir,

8)     Gerekli gördüğü çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak danışma kurulları, komiteler ve

çalışma grupları kurar, bunlar arasında gerektiğinde koordinasyonu sağlar ve hazırladıkları raporlar hakkında karar alır,

9)    YAD’ın federasyon kurması, kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması; yurt dışındaki

kuruluşlara katılması, ayrılması, bunlarla işbirliği yapması hakkında öneriler üretip Genel Kurulun onayına sunar,

10)Temsilcilik açılması konusunda öneriler üretip Genel Kurulun onayına sunar, açılan

temsilciliklerde görev yapacakları atar,

11)Taşınmaz mal alınması ya da satılması ya da taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis etmesi

konularında öneriler üretip Genel Kurulun onayına sunar, bu konularda Genel Kurulun verdiği yetkiler çerçevesinde kararlar alıp gerekli işlemleri yürütür,

12)YAD’ın ulusal veya uluslararası toplantı, çalışma ve projelere katılımına karar verir, katılımda

bulunacak YAD temsilcisini belirler,

13)YAD’ı, Başkanı aracılığıyla temsil eder ya da üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye temsil

yetkisi verir;

14)  YAD’ın geçen çalışma dönemine ilişkin çalışma raporunu ve Dernekler Yönetmeliğinin Ek

21’inde geçen şekliyle Dernek Beyannamesini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunar, Genel Kurulun onayını takiben her takvim yılının ilk dört ayı içinde söz konusu Beyannameyi Ankara Valiliğine iletir,

15)YAD’ın amaç ve faaliyetleri ile gelecek çalışma döneminde yapılması planlananlar hakkında

çalışma programı, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile gelir-gider çizelgelerini hazırlayıp, Genel Kurulun onayına sunar; bunları Genel Kurul tarafından onaylanan haliyle uygular,

16)Üyelik başvurularını, üyelikten çıkarılma hususlarını değerlendirir ve karara bağlar; üyelikten

çıkarma kararlarına ilgili üye tarafından yapılan itirazları doğrudan Genel Kurula iletir,

17)Re’sen veya gerektiğinde kuracağı bir disiplin komitesinin hazırlayacağı araştırma raporu

üzerine üyelerin üyelikten çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar verir,

18)Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptar, üyelere duyurur, bu

toplantılarda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirir,

19)YAD Genel Sekreterini ve Yürütme Biriminin personelini atar, gerektiğinde işlerine son verir;

Genel Sekreterin temsil ve harcama yetkilerini belirler,

20)YAD Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin

çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunar,

21)Genel Kurulun yetki vermesi halinde belirlenen limitler dahilinde borçlanma yapar,

 

Denetim Kurulu

Madde 27- YAD her türlü denetime açıktır. İç denetim görevini Denetim Kurulu yerine getirir. Bu amaçla kurulacak Denetim Kurulu, Derneğin faaliyetlerini etkinlik, verimlilik, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından bir yılı geçmeyen aralıklarla resen veya Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu ile Genel Kurula hazırlayacağı raporlarla sunar.  

Madde 28- Denetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.       

Madde 29- Denetim Kurulu, seçimini izleyen on işgünü içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan seçer. 

Madde 30- Denetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Karar yeter sayısı ikidir.

 

Madde 31- Denetim Kurulu,

1)    Dernek organlarının Tüzüğe uygun çalışıp çalışmadığını denetler,

2)    YAD’ın bütçe, çalışma raporu, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı incelemenin sonuçlarını, gördüğü aksaklıkları, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, gerektiğinde Yönetim Kurulundan yazılı açıklama ister,

3)    Usulsüzlük, yolsuzluk veya yasal suç teşkil edebilecek ya da Derneği önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama tespit ettiğinde Yönetim Kurulundan önlem almasını talep eder, önlem alınmaması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır,

4)    Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıya katılarak görüş ve önerilerini belirtir. 

Danışma Kurulu

Madde 32- YAD, ulusal yapı sektörünün rekabet gücüne etkisi olan her türlü yasal mevzuat ve söz konusu mevzuata ilişkin teknik ve bilimsel gelişme ile ilgilenir. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü çalışma alanları ile ilgili olarak alacağı kararlarda değerlendirmek üzere, Genel Sekreter aracılığı ile iletilerek ilgili yasal mevzuat ve bilimsel hususlarda uzmanlık gerektiren fikri altyapının temin edilmesini Danışma Kurulu yerine getirir. Bu amaçla kurulacak Danışma Kurulu, Derneğin faaliyetlerini etkileyen gelişmeleri dört ayı geçmeyen aralıklarla Yönetim Kurulunun talebi üzerine inceler, değerlendirir ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na  hazırlayacağı raporlarla sunar.

Madde 33- Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından  görüşlerine başvurması gerektiği kararlaştırılan Kurum ve Kuruluş temsilcileri ile alanlarında söz sahibi kişiler arasından görevlendirilen kişilerden oluşur.

Madde 34- Danışma Kurulu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nı temsil eden üyenin başkanlığında toplanır. Sekreterya işleri dernek Genel Sekreteri tarafından yürütülür.

Madde 35- Danışma Kurulu’nun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 36- Danışma Kurulu,

1)    Yönetim Kuruluna yasal ve bilimsel hususlarla ilgili görüş verir,

2)    Gerekli olduğu görüşünde bulunduğu hususlarda Yönetim Kurulu’na Komite ve Çalışma Grubu kurulması doğrultusunda tavsiyede bulunur,

3)    Komite ve çalışma gruplarının çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur,

4)    Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıya katılarak görüş ve önerilerini belirtir. 

 

Ortak Hükümler

Madde 37- Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya her hal ve karda bir çalışma döneminde toplantıların tamamına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. 

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Birimi, Komiteler ve Çalışma Grupları

Yürütme Birimi

Madde 38- Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve YAD Genel Sekreterinin yönetimi altında ve Yönetim Kurulunun kendisine vereceği yetkiler çerçevesinde YAD organlarının kararlarını uygulamak, lokal, tesis, iktisadî işletme, sandık ve vakıfların YAD’la ilişkili işlev ve işlemlerini yerine getirmek ve sekreterya hizmetini sağlamakla görevlidir. Yürütme Birimi Genel Sekreter, yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluşur. 

Yürütme Biriminin çalışma ilkeleri, görevlilerinin ünvan, görev ve yetkileri ve özlük hakları “Yürütme Birimi Yönetmeliği”nde gösterilir. 

Komiteler ve çalışma grupları

Madde 39- Yönetim Kurulu YAD’ın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olması amacıyla, yıllık plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli komiteler ve çalışma grupları kurabilir, mevcutları kaldırabilir, üyelerini değiştirebilir. Komiteler ve çalışma grupları Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

İktisadi İşletmeler

Madde 40- YAD faaliyet alanında belirtilen hususlar için iktisadi işletmeler kurabilir. İktisadi İşletmeler Hizmeti karşılığında elde ettikleri  gelirleri kendi harcama ve yatırımlarından fazla vermesi halinde, YAD’ın bütçesine aktarır. İktisadi İşletmenin faaliyetlerinin devamlılığı YAD Genel Kurulunun alacağı karara tâbidir.

Temsilcilikler

Madde 41- YAD, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurul kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Yönetim Kurulu, temsilcilik çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile temsil ve harcama yetkilerine karar verir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Çalışma dönemi ve bütçe uygulaması

Madde 42- YAD’ın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

YAD’ın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

YAD’ın Gelirleri

Madde 43- YAD’ın gelirleri; 

a)   Giriş ücreti,

b)   Yıllık aidat,

c)   YAD taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

d)   Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

e)   Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlar tarafından yapılan bağış, vasiyet ve yardımlar,

f)    Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanan gelirler,

g)   İşçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan sağlanan maddi yardımlar,

h)  Kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projeler kapsamında bu kurum ve kuruluşlardan ve söz konusu projelerden 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre temin edilen aynî ve nakdî yardımlar,

i)    Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan veya bu kişi, kurum ve kuruluşlarla yürütülen projelerden temin edilen yardım ve gelirler ile

j)    Diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Madde 44- Giriş ücreti, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerden üyeliğe giriş aşamasında bir defaya mahsus alınan tutardır. Giriş ücreti, Genel Kurul tarafından her yıl belirlenir.

Madde 45- Aidat, her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan tutardır. Genel Kurul tarafından yıllık olarak belirlenir.

Madde 46- Giriş ücretinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; aidat ise her yılın Ocak ayında tahsil edilir.

Madde 47- Yönetim Kurulu gecikmiş aidat için yasal faiz oranlarının belirlenmesine veya kademeli artış uygulamasına yetkilidir. 

Gelir ve gider usulü, defterler ve kayıtlar

Madde 48- Gelir ve gider usulü 31 Mart 2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabidir.

Defter tutma esasları

Madde 49- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin, kuruluştan sonraki ilk tam yıl için mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin iktisadi işletmesi açılması durumunda, bu iktisadi işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

 

Kayıt Usulü

Madde 50- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 51- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 52- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 53- YAD amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kuruldan aldığı yetkiye istinaden Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Tüzük değişikliği, fesih ve tasfiye

Madde 54- Genel kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Toplantı yetersayısının sağlanamaması sebebiyle yapılacak ikinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Bu amaçlarla toplanan Genel Kurulda karar yetersayısı, toplantıda hazır bulunan üye sayısının üçte ikisidir.

 Tasfiye işlemleri

Madde 55- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yapı Araştırma Derneği” ibaresi kullanılır.  

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, öncelikle derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse merkezi Ankara’da bulunan ve YAD’ın amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkî idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip durum, Tasfiye Kurulu tarafından yedi gün içinde tasfiye tutanağı da eklenen bir yazı ile Ankara Valiliğine bildirilir. 

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 56- Bu Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun, bunlara bağlı yönetmeliklerin ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

 

 

Bu tüzük 56 (elli altı) maddeden oluşmaktadır.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com